keren3

קרן - האישה החולה

לפני שנתיים חלתה מרים במחלה נוראית – ניוון שרירים קשה ביותר (ALS)
וככל שהזמן עבר המצב הפך לקשה יותר. כשהגיעו מים עד נפש עזב האבא את עבודתו לטובת טיפול באשתו. מנסה לעזור לה בתפקוד היום יומי ובין לבין מטפל ומאכיל 11 ילדים. עלות הטיפול התרופתי במרים הגיע ל- 30,000 ₪ בחודש!
שזה כולל אוכל מיוחד שעובר ישירות לקיבה, תרופות שאינן בסל ועוד.

המשפחה לא מסוגלת לעמוד בסכומים כאלו!