מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל

הנה בזמנינו שמצב הכלכלי של חלק גדול מאחינו בני ישראל הוא מאד ירוד, ואין לנו אלא כמו שאמר דהמע"ה לכו והתפרנסו זה מזה לכן הציעו תושבי העיר החרדית מודיעין עילית (קרית ספר) להקים קופה בשם קופת הקהל מתן בסתר כדי לעזור לאלה שדחיקי להו שעתא ובודאי זו מצוה גדולה לתמוך בעניי העיר שיש בה הרבה ת"ח, אלמנים ויתומים וכל אלה שמצבם קשה, ובזכות זה יתברכו כל התרומים והעוזרים בכל טוב ויקויים בהם הפסוק עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר.

מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל

כל המשתתפים לתרום למתן בסתר הוא מקיים מצוות הצדקה בשלמות, שהנותן אינו יודע למי הוא נותן והמקבל אינו יודע ממי הוא מקבל, ומצוות צדקה כזו היא מצווה גדולה מאד ויזכו התורמים שיהי' מצוה גוררת מצוה.מרן הגרמי"ל ליפקוביץ זצוק"ל

כל התורמים והמסייעים לקופת הקהל מתן בסתר אשר מנוהל ע"י אברכים יקרים נ"י שלא עמ"נ לקבל פרס, יעזור השי"ת לכל טוב שפע ברכה והצלחה ברוחניות ובגשמיות ונחת מכל יוצ"ח ויזכו לכוח"ט בספרם של צדיקים גמורים.